CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  VPID tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 • Ngày 09/01/2023
 •  Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực. Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp. Nền kinh tế biến động mạnh mẽ đã ảnh hưởng đến quá trình đầu tư, thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư của công ty. Tuy nhiên, với những lợi thế về vốn, kinh nghiệm thực tiễn, hoạt động của Công ty vẫn đạt được một số điểm tích cực đáng ghi nhận.

   Sáng ngày 08/01/2023, tại trụ sở Công ty, VPID đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham gia của: Các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện của các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thường niên 2023 được chốt ngày 07/12/2022.

  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID)

  Về phía Công ty có sự tham dự của: 

  •  Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT 
  •  Ông  Phạm Trung Kiên – Tổng giám đốc
  •  Quý vị thành viên HĐQT và các thành viên ủy ban trực thuộc HĐQT
  •  Thành viên Ban Tổng Giám đốc.

  Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự nhất trí cao, bao gồm các nội dung:

  • Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 (tóm tắt).

  • Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT.

  • Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

  • Tờ trình về việc phê duyệt mức phân phối LNST năm tài chính 2022, mức dự kiến phân phối LNST năm tài chính 2023.

  • Tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2023.

  • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

  • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh.

  • Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

  • Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2023).

  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID)

  Năm 2023, hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN sẽ cạnh tranh khốc liệt và tiếp tục gặp khó khăn bởi những biến động của nền kinh tế trên toàn cầu hiện nay. Toàn thể CBCNV Công ty và các đơn vị trực thuộc quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, tập trung thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT giao.Triển khai các giải pháp trọng tâm, phù hợp và linh hoạt, phát huy hết các tiềm năng sẵn có của Công ty để hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2023.

  Bài: Đỗ Giáp - Ảnh: VPID

   

   Bài viết liên quan