Loading...

Điều lệ, Quy chế

21/06/2016
57400

* Quy chế thẩm định các dự án đầu tư
(25/02/2014)...............................................................
* Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô
trong công ty (24/02/2014)................................................................
* Quy chế quản lý hoạt động đầu tư chứng khoán và các chứng từ có giá trị
(24/01/2014).....................
* Quy chế quản lý vốn hoạt động, Đầu tư phát triển
(20/01/2014).................................................................
* Quy chế hoạt động của Ban Nghiên cứu đầu tư
(20/01/2014).................................................................
* Quy chế đánh giá và xếp loại cán bộ công nhân viên
(18/01/2014).................................................................
*
Quy chế quản lý Tài chính sửa đổi bổ sung
(01/11/2013) ................................................................

*
Quy chế quản lý vốn, tài sản và công tác kế toán (01/08/2011) ................................................................
 
* Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban giúp việc
(29/07/2011) .............

* Điều lệ
(Sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016), (12/12/2015) ............................

* Quy chế quản trị nội bộ (Sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011), (31/03/2011) 

* Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án
KCN Khai Quang
(05/01/2011) ................................ 

* Quy chế Quản lý tài chính (Sửa đổi bổ sung trong năm 2016), (01/05/2016).......................................................