Loading...

Điệu lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị 2018

20/03/2018
1407

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điệu lệ tổ chức hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Chi tiết:
Nghị quyết HĐQT ban hành điều lệ, quy chế
1. Điệu lệ tổ chức hoạt động Công ty
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  • Chia sẻ qua viber bài: Điệu lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị 2018

Tin tức Liên quan